Strona główna

Kim jesteśmy: Jesteśmy charyzmatyczną wspólnotą chrześcijańską, stanowiącą część Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.02.1997r o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz. U.Nr 41, poz.254 z późniejszymi zmianami).

Nabożeństwa: Nasze nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 10-tej w kaplicy przy ulicy Kaliskiej 23 w Ostrowie Wlkp.

Rada Starszych – Pastor Zboru

Rada Starszych:   Kierownictwo Zboru tworzy Rada Starszych składająca się z 4 osób, na czele z pastorem jako przewodniczącym. Starsi Zboru czuwają nad życiem duchowym i finansami Zboru. Członkowie Rady prowadzą także grupy domowe oraz odpowiadają za poszczególne służby w Zborze. Starsi Zboru wspólnie odpowiadają za opiekę duszpasterską realizowaną poprzez grupy domowe i indywidualne poradnictwo.

Starszymi Zboru w KZ w Ostrowie Wlkp. są:

Marek Mikołajczyk
Mieczysław Kryjom
Bernard Wrześniacki

Pastor Zboru

Pastorem Zboru jest Dariusz Spławski. Razem z żoną Marzeną mieszka w oddalonym o 28 km od Ostrowa Wlkp. Krotoszynie.Mają dwoje dzieci. Marzena  jest nauczycielem wychowania fizycznego.

Pastor Dariusz Spławski jest absolwentem Warszawskiego Seminarium Teologicznego.

Od momentu swojego nawrócenia w 1985 r. był członkiem Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Krotoszynie, gdzie pełnił również funkcję Starszego Zboru. Od roku 1991 przejął obowiązki Pastora Zboru po Pastorze Januszu Lindnerze (obecnie bedący Pastorem KZ w Krotoszynie). W swoim sercu nosi wizję Kościoła opartego na szczerym posłuszeństwie Słowu Bożemu i prowadzeniu Ducha Świętego. Posłuszeństwo takie jest niezbędne, by członkowie Kościoła żyli w bliskiej relacji z Bogiem, miłowali się wzajemnie i wsparci darami Ducha Świętego głosili Ewangelię ludziom zgubionym. Na co dzień Pastor Dariusz Spławski realizuje swoje powołanie poprzez bieżącą służbę duszpasterską, kaznodziejską, prowadzenie grupy domowej, grupy młodzieżowej w KZ w Krotoszynie. Służbę kaznodziejską prowadzi również usługując m.in. w Miliczu i Jarocinie.  Prowadzi także spotkania związane z profilaktyką uzależnień w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. i Zakładzie Karnym w Rawiczu. Jest sekretarzem  Chrześcijańskiej Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym “Nowa Nadzieja” oraz jednym z wykładowców na prowadzonym corocznie  Kursie Poradnictwa i Opieki Nad Osobami Uzależnionymi “Partnership Training Scheme”. Kurs ten jest organizowany wspólnie przez Brytyjską Fundację Chrzescijanską “Life For The Word” (Życie dla Świata), Misję “Nowa Nadzieja” oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.